ESA Adventure

polski russian

Log in

Username:
Password:
pobierz katalog
POBIERZ KATALOG >

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PROGRAMU „ESA ADVENTURE” ORGANIZOWANEGO PRZEZ ESA TRUCKS POLSKA Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu „ESA Adventure” jest ESA Trucks Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052), przy ul. Ks. Wawrzyniaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII, pod numerem KRS 0000267483.

2. Program realizowany będzie od 1 sierpnia 2015 roku do dnia 23 maja 2018r.

3. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Programie.

Słownik użytych pojęć

1. Program – program ESA Adventure.

2. Organizator – ESA Trucks Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach (62-052), przy ul. Ks. Wawrzyniaka 1.

3. Punkt Serwisowy – "PL"acówka prowadząca usługi naprawcze pod marką „ESA”, w tym "PL"acówka w siedzibie Organizatora.

4. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Rosji, która wypełniła Formularz i została zarejestrowana przez Organizatora w Programie, co zostało potwierdzone za pomocą SMSa przesłanego Uczestnikowi na numer telefonu podany w Formularzu.

5. Karta – karta z unikatowym numerem identyfikacyjnym stanowiąca potwierdzenie uczestnictwa w Programie, wydawana przez Organizatora.

6. Formularz – deklaracja przystąpienia do Programu wypełniana i podpisywana przez osobę zamierzającą uczestniczyć w Programie. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

7. Formularz Reklamacji – formularz, dostępny na Stronie WWW Programu, na którym Uczestnik jest zobowią zany złożyć reklamację odnośnie wad Nagród. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

8. Formularz Zamówienia Nagrody – formularz, dostępny w Punkcie Serwisowym, na którym Uczestnik dokonuje zamówienia Nagrody. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

9. Formularz Wymiany Karty – formularz wypełniany przez Uczestnika w wypadku zgubienia lub zniszczenia karty. Wzór formularza stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

10. Katalog – wydrukowana lista nagród oferowanych Uczestnikom w ramach Programu. Katalog zawiera także informacje o sposobie naliczania punktów Uczestnikom.

11. Nagrody – przedmioty określone w Katalogu przygotowanym przez Organizatora.

12. Regulamin – niniejszy regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Organizatora w przyszłości.

13. Rejestracja – proces przyjęcia osoby w poczet Uczestników Programu w oparciu o podane dane osobowe.

14. System – system informatyczny Programu dostępny przez Stronę WWW Programu

15. Konto Uczestnika – indywidualne konto Uczestnika w Systemie, do którego Uczestnik loguje się wykorzystując numer karty i unikatowe hasło przydzielone mu podczas Rejestracji.

16. Pula Punktowa – ilość punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu.

17. Strona WWW Programu – dedykowana Programowi witryna internetowa, zawierająca opis Programu, Katalogu, Regulamin, galerię zdjęć oraz mechanizm logowania do Konta.

Uczestnictwo w Programie

1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, które spełniają następujące warunki:

o korzystają z usług Organizatora (jako klienci lub jako pracownicy/ współpracownicy klientów (firm) korzystających z usług naprawczych Organizatora) w jednym z Punktów Serwisowych Organizatora (z wyłączeniem usług związanych z realizacją gwarancji, kontraktów serwisowo-naprawczych ESA oraz usług Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów), posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Rosji,

o posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Punktów Serwisowych oraz pracownicy lub współpracownicy (związani umowami cywilnoprawnymi) jakichkolwiek podmiotów związanych z Organizatorem umowami dotyczącymi realizacji Programu.

3. Uczestnik może przystąpić do Programu poprzez:

o wypełnienie i podpisanie Formularza wręczonego mu w Punkcie Serwisowym, lub

o wypełnienie i podpisanie Formularza dostarczonego mu bezpośrednio przez Organizatora.

4. Formularz należy

o wysłać na adres Organizatora.

o zostawić w Punkcie Serwisowym.

5. Uczestnik Programu oświadcza, że podpisując Formularz potwierdza, iż dobrowolnie zgłosił się do udziału w Programie i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w Formularzu.

6. Uczestnicy poprzedniej edycji Programu ESA Adventure (trwającego do 31 lipca 2015 r.) wraz z rozpoczęciem nowej edycji Programu stają się automatycznie jej Uczestnikami i nie są zobowiązani do wypełniania, podpisywania i składania Formularza. Wszelkie informacje i zgody udzielone przez Uczestnika dla poprzedniej edycji Programu będą aktualne również dla nowej edycji Programu. Punkty zgromadzone w poprzedniej edycji Programu i niewymienione na Nagrody do dnia 31 lipca 2015 r. wygasną i nie będą uwzględniane w nowej edycji Programu.

7. Uczestnik Programu poprzez umieszczenie w galerii Programu na stronie WWW Programu fotografii udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z tych fotografii na następujących polach eks"PL"oatacji: używania i wykorzystania fotografii w działalności Organizatora (w tym działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej); wytwarzania, utrwalania i zwielokrotniania egzem"PL"arzy fotografii wszelkimi technikami, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w szczególności ich zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisów na płytach CD, DVD, nośnikach typu pendrive itp.; wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci Internet (w tym w szczególności na profilu Organizatora w portalach społecznościowych np. facebook’u) oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet; publicznego wykonywania, wystawiania i wyświetlania fotografii na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, w tym publicznego udostępniania zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Powyższa licencja jest udzielona na 30 lat i obejmuje teren całego świata (tj. wszystkie kraje na wszystkich kontynentach).

8. Uczestnictwa w Programie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby bez uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora.

9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy Rejestracji w Programie bez podania przyczyn. Organizator nie ma obowiązku informowania o nieuwzględnieniu zgłoszenia oraz odmowie Rejestracji w Programie.

10. Uczestnik przystępujący do Programu, otrzymuje pakiet materiałów, który zawiera:

o Katalog,

o Regulamin,

o Dokumentację Uczestnika opisującą zasady obsługi Konta w Systemie,

o Kartę stanowiącą identyfikator Uczestnika w Programie.

11. Organizator, w terminie 14 dni od otrzymania Formularza, założy Uczestnikowi Konto Uczestnika, na którym rejestrowane będą punkty gromadzone w Programie oraz udostępni je Uczestnikowi przez przeglądarkę internetową. Uczestnik zostanie poinformowany o fakcie założenia Konta Uczestnika (co będzie równoznaczne z potwierdzeniem Rejestracji Uczestnika w Programie) za pomocą wiadomości SMS zawierającej jego login (tożsamy z numerem karty) oraz unikatowe hasło.

12. Numerem Uczestnika w Programie jest numer widoczny na Karcie.

13. Uczestnik biorący udział w Programie zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Organizatora o każdej zmianie danych teleadresowych za pomocą formularza dostępnego w Koncie Uczestnika w Systemie pod rygorem utraty prawa do Nagród.

Karta

1. Karta jest własnością Organizatora.

2. Kartą może posługiwać się każdy Uczestnik lub osoba, która zostanie przez niego upoważniona. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę jest Uczestnikiem Programu lub została przez Uczestnika upoważniona do jej wykorzystania oraz do korzystania z Konta. Każda osoba korzystająca z Karty jest związana postanowieniami niniejszego Regulaminu. Udostępniając Kartę innej osobie, Uczestnik winien ją poinformować, że obowiązują ją warunki Programu. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Karty przez osoby trzecie.

3. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

4. Korzystając z Karty Uczestnik gromadzi punkty.

5. Uczestnik może posiadać tylko jedno Konto i realizować punkty zarejestrowane tylko na tym Koncie.

6. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

7. Wszelkie ewentualne opłaty skarbowe i podatki związane z realizacją punktów obciążać będą Uczestnika.

Gromadzenie punktów

1. Warunkiem naliczenia punktów Uczestnikowi jest posiadanie przez niego Karty i przedstawienie jej podczas transakcji dokonywanej w ramach Programu.

2. Uczestnik gromadzi punkty w następujące sposoby:

o poprzez zakup (we własnym imieniu lub w imieniu firmy, w której pracuje lub z którą współpracuje) towarów lub usług (z wyłączeniem usług związanych z realizacją gwarancji, kontraktów serwisowo-naprawczych ESA oraz usług Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów) oferowanych przez Organizatora w Punktach Serwisowych,

o poprzez umieszczanie w galerii Programu na Stronie WWW Programu fotografii związanych tematycznie z Programem. Przez fotografie związane tematycznie z Programem rozumie się fotografie dotyczące samochodów ciężarowych DAF oraz fotografie przedstawiające podróże i trasy pokonywane przez Uczestnika. Zdjęcia będą publikowane w galerii Programu po zaakceptowaniu przez Organizatora. Punkty naliczane są jedynie za zaakceptowane przez Organizatora fotografie.

3. Punkty naliczane są według przelicznika przedstawionego w Katalogu oraz na stronie WWW Programu.

4. Punkty naliczane i rejestrowane są na Koncie wyłącznie po całkowitej zapłacie faktury VAT lub paragonu wystawionego przez Organizatora za towary lub usługi zakupione w ramach Programu.

5. Uczestnik zostanie poinformowany o fakcie rejestracji punktów za pomocą wiadomości SMS.

6. Każdy Uczestnik może sprawdzić ilość zarejestrowanych w swojej Puli Punktów w siedzibie Organizatora, w dowolnym Punkcie Serwisowym lub za pomocą Systemu.

7. O sposobie naliczania punktów w ramach niniejszego Programu decyduje wyłącznie Organizator. W szczególności, Organizator zastrzega sobie prawo do czasowej zmiany zasad naliczania punktów poprzez ogłaszanie promocji i akcji specjalnych. Informacje o promocjach i akcjach specjalnych przesyłane będą Uczestnikom za pomocą wiadomości SMS oraz prezentowane na stronie WWW.

8. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości zgromadzonych punktów Uczestnik zobowiązany jest zgłosić, kontaktując się z Organizatorem w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia reklamowanego zapisu punktów. Po upływie terminu określonego powyżej reklamacje nie będą uwzględniane.

9. Punkty zgromadzone przez Uczestnika wygasają po upływie 36 miesięcy od ich przyznania Uczestnikowi, jeśli nie zostały w tym czasie wymienione na Nagrody zgodnie z zasadami Programu. Ponadto, jeśli w okresie następujących po sobie 12 miesięcy w stosunku do danego Konta nie zostaną przyznane jakiekolwiek Punkty, Konto to może zostać zamknięte, a znajdujące się na nim Punkty wygasną.

Korzystanie z Konta w Systemie

1. Konto Uczestnika w Systemie oferuje następujące funkcje:

o Informacja o ilości punktów,

o Informacja o zarejestrowanych transakcjach premiowanych,

o Informacja o Nagrodach możliwych do zamówienia w ramach aktualnej ilości punktów,

o Katalog wszystkich Nagród dostępnych w ramach programu,

o Zmiana danych osobowych Uczestnika oraz hasła logowania,

o Dodawanie zdjęć do galerii Programu,

o Kontakt z Organizatorem za pośrednictwem formularza umożliwiającego wysłanie poczty elektronicznej.

2. Uczestnik uzyskuje dostęp do Konta w momencie rejestracji w Programie.

3. Uczestnik loguje się do Konta wykorzystując numer Karty oraz unikatowe hasło otrzymane podczas rejestracji w Programie.

4. Uczestnik może zmienić przydzielone mu hasło korzystając z odpowiedniej funkcji w Systemie. Trzykrotne błędne wpisanie hasła podczas logowania skutkuje zablokowaniem dostępu do Systemu oraz ponownym wygenerowaniem hasła przez System. Nowe hasło zostanie przekazane Uczestnikowi za pomocą wiadomości SMS.

5. Domniemywa się, iż wszelkie operacje wykonywane przez Uczestnika w ramach jego Konta w Systemie wykonywane są w sposób świadomy i przez osobą upoważnioną. Wszelką odpowiedzialność za użytkowanie Konta w Systemie przy użyciu numeru Karty oraz hasła ponosi Użytkownik. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań Uczestnika w ramach jego Konta w Systemie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Uczestnika danych dostępowych do Konta w Systemie osobom trzecim.

Realizacja punktów – zamawianie i odbiór nagród

1. Uczestnik realizuje uprawnienia (Nagrody) wynikające ze zgromadzonych punktów osobiście w jednym z Punktów Serwisowych lub za pomocą Konta w Systemie.

2. Zamówienie Nagrody w Punkcie Serwisowym odbywa się następująco:

o Uczestnik dokonuje wyboru nagrody z Katalogu i wypełnia formularz zamówienia Nagrody dostępny w Punkcie Serwisowym podając w nim swoje dane, specyfikując Nagrodę, wybierając formę odbioru Nagrody (odbiór osobisty w Punkcie Serwisowym, w którym zostało złożone zamówienie lub przesyłka kurierska).

o Jeśli wybrana przez Uczestnika Nagroda dostępna jest w Punkcie Serwisowym, zostaje mu ona wydana po złożeniu zamówienia. Odbiór Nagrody Uczestnik potwierdza swoim podpisem.

o Jeśli wybrana przez Uczestnika Nagroda nie jest dostępna, zamówienie przekazywane jest do realizacji przez Organizatora, który w ciągu 30 dni od daty przyjęcia zamówienia doręcza je Uczestnikowi za pośrednictwem wybranego spedytora.

3. Zamówienie Nagrody za pomocą Konta Uczestnika w Systemie odbywa się następująco:

o Uczestnik po zalogowaniu na swoje Konto dokonuje wyboru Nagrody oraz formy jej odbioru,

o Zamówienie jest przekazywane przez System do Organizatora, który - po jego akceptacji - kom"PL"etuje je i w ciągu 30 dni od daty przyjęcia doręcza je Uczestnikowi w zależności od wybranej przez Uczestnika formy odbioru poprzez Punkt Serwisowy lub za pośrednictwem wybranego spedytora.

4. W obu opisanych w pkt. 2 i 3 przypadkach z Puli Punktowej Uczestnika odjęta zostaje ilość punktów odpowiadająca wartości punktowej zamówionej Nagrody.

5. W obu opisanych w pkt. 2 i 3 przypadkach Uczestnik zostanie poinformowany o możliwości odbioru osobistego lub wysyłce Nagrody za pomocą wiadomości SMS.

6. Organizator oświadcza, że informacje o Nagrodach, w tym zdjęcia i opisy prezentowane w Katalogu oraz na stronie WWW Programu, określają wyłącznie rodzaj towaru i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Tym samym Organizator rezerwuje sobie prawo zastąpienia Nagrody produktem o tych samym lub zbliżonym przeznaczeniu i parametrach. Jeżeli Uczestnik nie zgłosił zastrzeżeń przy odbiorze, domniemywa się, że zaakceptował zamienny produkt.

7. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z wybranego towaru po odjęciu punktów punkty te nie są przywracane.

8. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości punktów odjętych Uczestnik zobowiązany jest zgłosić, kontaktując się z Organizatorem w ciągu 7 dni od dnia odjęcia punktów. Po upływie terminu określonego powyżej reklamacje nie będą uwzględniane.

Wymiana zgubionej lub uszkodzonej Karty

1. Organizator nie odpowiada za ryzyko utraty punktów lub brak możliwości ich naliczenia Uczestnikowi wynikające ze zgubienia lub uszkodzenia Karty.

2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Uczestnik może zwrócić się do Organizatora o wydanie dodatkowej Karty i zastrzeżenie dotychczasowej.

3. Wniosek o wydanie dodatkowej Karty Uczestnik składa w Punkcie Serwisowym.

4. Nowa karta może być wysłana Uczestnikowi lub odebrana przez niego osobiście w Punkcie Serwisowym po 14 dniach od daty złożenia wniosku o jej wydanie.

Odpowiedzialność Organizatora

1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagrody.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia listów, przesyłek, a także za wszelkie inne działania operatora pocztowego lub przewoźnika.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie Formularza, i zamówień Nagród oraz Formularza Reklamacji oraz za podanie przez Uczestnika nieprawidłowych, niepełnych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających doręczenie Nagrody.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. problemy w funkcjonowaniu Programu, jeżeli nastąpiły one wskutek siły wyższej czyli nagłego zdarzenia niemożliwego do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec. Zdarzenia będące siłą wyższą to w szczególności: katastrofalne działania przyrody takie jak mrozy, powodzie, wiatry, pożary, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak zamieszki uliczne czy strajki.

b. szkody spowodowane udziałem w Programie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c. wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Programu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych niezależnych od Organizatora

Postępowanie reklamacyjne dotyczące Nagród

1. Reklamacje z powodu uszkodzeń mechanicznych Nagród Uczestnik może zgłaszać w momencie odbioru Nagrody. W przypadku dostarczania Nagrody za pomocą firmy kurierskiej wszystkie czynności związane ze sprawdzeniem Nagrody muszą być wykonane przy odbiorze Nagrody w obecności kuriera. W momencie odbioru Nagrody Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić czy dostarczona Nagroda nie ma widocznych uszkodzeń, jest sprawna i kom"PL"etna, a w razie stwierdzenia wad powinien odmówić przyjęcia Nagrody i żądać odnotowania odmowy na Formularzu Reklamacji.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Nagród będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy uszkodzenia i wady zostaną zgłoszone w momencie otrzymania Nagrody. Uznaje się, że Nagrody, których odebranie zostało potwierdzone bez zastrzeżeń były wydane w stanie nienaruszonym.

3. Organizator zobowiązuje się do dostarczania Nagród zgodnie z Katalogiem i warunkami niniejszego Regulaminu. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady Nagród. Za realizację świadczeń gwarancyjnych dotyczących przekazanych Nagród odpowiadają podmioty udzielające gwarancji, wymienione w karcie gwarancyjnej produktów stanowiących Nagrody. Organizator zobowiązuje się w (w momencie wydania Nagrody) przekazać Uczestnikowi wszystkie dokumenty gwarancji otrzymane od producenta lub sprzedawcy i przenieść na Uczestnika uprawnienia wynikające z gwarancji (o ile przeniesienie praw wynikających z gwarancji nie zostało wyłączone). Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłową realizację uprawnień gwarancyjnych. W celu realizacji uprawnień gwarancyjnych Uczestnik powinien kontaktować się (bezpośrednio) wyłącznie z podmiotami wskazanymi w dokumentach gwarancyjnych.

4. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu Nagrody.

Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu

1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora podany w pkt 1. niniejszego Regulaminu.

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko) Uczestnika, dokładny adres oraz telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji lub poprzez pocztę elektroniczną (na adres podany przez Uczestnika) w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Postanowienia końcowe

1. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu w/w ustawy jest Organizator Programu. Dane mogą zostać powierzone na podstawie umowy następującym podmiotom trzecim: DAF Trucks Polska Sp. z o.o. oraz innym spółkom z Grupy ESA. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści danych i ich poprawiania. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagrody w Programie.

2. Organizator Programu, jak również podmioty i osoby realizujące Program i działające w imieniu Organizatora będą mogli kontaktować się z Uczestnikami Programu drogą telefoniczną, e-mailową, bądź listownie.

3. Uczestnik wyraża zgodę na to, że dane osobowe Uczestnika po zakończeniu Programu będą mogły być wykorzystane przez Organizatora również za pośrednictwem podmiotów trzecich, którym Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Organizatora.

4. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Programu.

5. Po zakończeniu Programu każdy Uczestnik zobowiązany jest zwrócić Organizatorowi posiadaną przez siebie Kartę.

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. .O wszelkich zmianach Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani na Stronie WWW Programu.

7. O fakcie zakończenia Programu Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez informację opublikowaną na stronie WWW Organizatora. W takim przypadku Uczestnicy mogą wymienić zgromadzone punkty na Nagrody do dnia podanego w zawiadomieniu o dacie zakończenia Programu.

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Programem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

9. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie Programu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.